Prawo samorządowe

Rozporządzenia dla gmin

Wśród ponad 120 propozycji rozporządzeń, którymi w najbliższym czasie zajmie się MSWiA znajdują się także bezpośrednio dotyczące administracji lokalnej. Publikujemy listę najważniejszych z nich.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

Cel: dostosowanie zapisów rozporządzenia do delegacji ustawy, likwidacja występujących niespójności stwierdzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższą Izbę Kontroli.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.

Cel: Przyczyną opracowania projektu jest zmiana wzoru wniosku o wydanie dowodu osobistego, stanowiącego załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Cel: Celem projektu jest zmiana okresu zameldowania na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy oraz pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy oraz pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

Projekt rozporządzenia w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

Cel: Celem projektu jest zmiana okresu zameldowania na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy oraz pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy oraz pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

Cel: Celem projektu jest zróżnicowanie opłat pobieranych od wniosków indywidualnych w stosunku do opłat pobieranych za weryfikację danych.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Cel: Przyczyną opracowania projektu jest potrzeba dostosowania wzoru wniosku do nowych rozwiązań ustawowych, obowiązujący wzór wniosku uniemożliwia sprawne udzielanie odpowiedzi.

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wdrażania Biometrii w Dokumentach, Elektronicznej Identyfikacji Osób oraz Systemów Teleinformatycznych z Nimi Związanych.

Cel: Potrzeba koordynacji oraz nadzoru zadań organów administracji publicznej w zakresie wdrażania zgodnie z ustalonymi standardami Identyfikatorów biometrycznych w dokumentach identyfikujących tożsamość osoby, wydawanych przez organy administracji publicznej.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Cel: Przyczyną opracowania projektu są powstałe szkody w obiektach budowlanych spowodowane przez zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych mających miejsce w pierwszej połowie 2007.

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Cel: Celem projektu jest wskazanie ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komitetu Regionów UE.

Projekt rozporządzenia w sprawie składu operatu pomiarowego dotyczącego podziału nieruchomości, wzorów i treści dokumentów związanych z podziałem nieruchomości oraz sposobu i trybu wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic na potrzeby podziału nieruchomości.

Cel: Obligatoryjna delegacja do wydania rozporządzenia wynika z art. 96a ust. 7 projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy aktualnie jest na etapie prac w podkomisji Sejmu RP.

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – docelowo rozporządzenie w sprawie katastru nieruchomości.

Cel: Wydanie nowej regulacji wykonawczej w zakresie ewidencji gruntów i budynków/katastru nieruchomości wynika z potrzeby dostosowania zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków/katastru nieruchomości do potrzeb gospodarki narodowej i administracji publicznej wynikających z innych ustaw.